• Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.
  • Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseameti Põhja Talitus.
  • Tuleohutusalast järelevalvet teostab Päästeameti Põhja Päästekeskus.